سبدخرید
0

جزئیات مطلب

آرزو نظری

آرزو نظری


مدل رفتاری: DC
کد رفتاری: 5237
نام: آرزو
نام خانوادگی: نظری
سال تولد: 1356
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 
محورهای فعالیت اصلی: مشاوره خانواده، تدریس، پژوهش
شماره تماس : 09125853475