جزئیات مطلب

کتاب رایگان دیسک

کتاب رایگان دیسک


اولین کتاب تالیف شده دیسک در ایران 

کتابی مفید و مختصر بنام 

الگوی رفتاری دیسک و کاربرد آن در بهره وری فردی و سازمانی 

نویسندگان : محمدباقر مرادی و محبوبه دادفر 

آزمون دیسک رایگان