سبدخرید
0

مدرسین

  • 05
  • آبان

دانیال پشت دار

مدل رفتاری:H D I کد رفتاری: 7713 جمله مورد علاقه من: هربار که شکست بخورم دوباره از صفر میس...
  • 05
  • آبان

محمدرضا ایمانی

مدل رفتاری: D C کد رفتاری:5234 جمله مورد علاقه من: زندگی فرایندی جمعی است که باید همه با...
  • 04
  • آبان

مهدی طالبی

مدل رفتاری: C S کد رفتاری: ۱ ۳ ۷ ۵ جمله مورد علاقه من: برای قایق بی حرکت، مو...
  • 04
  • آبان

حمید صلواتی

مدل رفتاری: C S کد رفتاری: 4 2 5 6 جمله مورد علاقه من: با من پله های ترقی را...
1 ... 4 5 6